top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Buurke Behandelingen

 

Praktijkadres : Beethovensingel 6, 9603 AV Hoogezand

Emailadres : Buurkebehandelingen@gmail.com

Website : www.buurkebehandelingen.nl

 

Buurke Behandelingen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De functionaris gegevensbescherming die optreedt namens de praktijk is J.S. Buurke.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten van persoonsgegevens die gelden op grond van de AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

 

Persoonsgegevens

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen van persoonsgegevens) verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het behandelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voornaam, Geboortenaam, Initialen

· Geslacht,

· Geboortedatum

· Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres

· Legitimatie alleen zien geen notitie

· Gegevens van belang voor de Shiatsu behandeling

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtsmatigheid van de verwerking)

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld ten behoeve van:

· Shiatsu behandeling met een behandelplan

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden

Wij hebben ons verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet ten zei u daar toestemming voor geeft.

Duur van de opslag persoonsgegevens

In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de WGBO. Hierin is bepaald dat wij medische dossiers 20 jaar moet bewaren.

Email

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dit hangt af van de aard en inhoud van uw mail.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht onze praktijk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwering tegen te gaan.

De cliënt gegevens zijn opgeslagen op praktijk computer door middel van een cryptonNAS worden opgeslagen en geback-upt. Met deze crypoNAS leverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten die aan de wettelijke eisen van de AVG voldoet.

Uitwisseling van persoonsgegevens vindt niet plaats in de beveiligde omgeving van de CryptoNAS door dat doormiddel van een versleutelde verbinding wat ook niet is in te zien door.

Wij maken gebruik van 1 factor authenticatie als toegang tot het

Gegevensbeschermingbeoordeling (DPIA)

Een gegevensbeschermingsbeoordeling moet verplicht worden uitgevoerd voor verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Daar onze verwerkingen aan geen van de criteria voldoet wanneer er sprake is van een hoog risico (zie DPIA op website Autoriteit Persoonsgegevens) wordt onze praktijk vrijgesteld van een gegevensbeschermingsbeoordeling. Met de privacyverklaring tonen wij aan dat persoonsgegevens van onze cliënten rechtmatig, transparant en veilig verwerkt worden.

Privacyrechten

Uw rechten van persoonsgegevens zijn:

Recht uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG): dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.

Recht op correctie (artikel 16 van de AVG) en verwijdering (artikel 17 van de AVG): dit is het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen of te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG): dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Recht op duidelijke informatie wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek zullen wij persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie of zorgverlener (artikel 20 van de AVG).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken of middels een emailbericht naar Buurkebehandeling@Gmail.com.

Klachtrecht

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan Buurkebehandelingen@gmail.com of naar Buurke Behandelingen, Beethovensingel 6 , 9602 AV Hoogezand.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurke Behandelingen, maak uw klacht in eerste instantie kenbaar aan ons, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Als u het moeilijke vindt om ons rechtstreeks te benaderen of we komen er samen niet uit, kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

bottom of page